The Emerge NME Radar Tour hits Glasgow’s King Tut’s